15

Perde uç kuvvetlerinin katlar arası geçişi için gerekli donatı düzeni yapılacaktır. Perde gövde donatısının sürekliliği, kolonu ve kirişi geçen veya delen tek sıra, kolonlarda ve kirişlerde minimum Ø16/300 mm donatı ile sağlanacaktır. Perdede her iki yüzde ve her iki doğrultuda minimum Ø10/200 mm gövde donatısı bulunacaktır. Perde uç bölgesinde perde kritik yüksekliği boyunca en az Ø1 0/1 00 mm ve diğer katlarda en az Ø10/200 mm etriye yerleştirilecektir.
Güçlendirilmiş binada, mevcut kolon ve kiriş gibi mevcut taşıyıcı sistem elemanlarının kontrolünde, aşağıda verilen koşulların sağlanmaması durumunda kolon ve kirişlerin güçlendirilmesi gerekecektir:
 
As (gerekli) < (1.20 ~1.33) x As (mevcut) (kolon - donatı biliniyorsa)
As (gerekli) < (0.012 ~ 0.015) x Ac (mevcut) (kolon - donatı bilinmiyorsa)
As (gerekli) < (1.00 ~ 1.25) x As (mevcut) (kiriş - donatı biliniyorsa)
As (gerekli) < (0.015 ~0.020) x Ac (mevcut) (kIrIş - donatı bilinmiyorsa)
 
Burada; Ac , eleman en kesit alanı; As kolonlarda toplam donatı alanı ve kirişlerde açıklık ve ortalama mesnet çekme donatılarının toplamıdır. Hesaplarda mevcut elemanlar ile yeni elemanların elastisite modüllerinin farklılığı göz önüne alınacaktır.
 
Taşıyıcı sistem çizimleri mevcut olan veya taşıyıcı sistem rölevesi hazırlanan, önem katsayısı I = 1 olan altı ve daha az katlı binalarda, düzgün çerçeve oluşumu ve yeterli beton kalitesi ve donatı düzeni başta olmak üzere taşıyıcı sistemin uygun düzeyde olduğu kabul edilirse, eklenecek perde alanı ve yeri yaklaşık hesaplarla da tespit edilebilir. Bu durumda her bir doğrultuda en az iki perde, mümkün mertebe simetri sağlayacak ve burulma oluşturmayacak şekilde bütün katlarda azaltılmadan yerleştirilecektir. Böyle bir yaklaşık hesapta ortalama kat yükü için 12 kN/m2 bina periyodu için yönetmelikte verilen yaklaşık bağıntılar kullanılabilir. Bu yaklaşık hesapta taşıyıcı sistem davranış katsayısı olarak yönetmelikte süneklik düzeyi normal yapılar için öngörülen değer kabul edilecektir. Hasarlı ve kritik olanlar dışında taşıyıcı sistem elemanları için ayrıca bir kontrol yapılmayabilir. Güçlendirme perdeleri mevcut bölme duvarlarının yerine konulabileceği gibi hemen onlara yapışık olarak bir veya iki taraflı olarak da yerleştirilebilir.
1.2.3. Kuvvet aktarımı
 
Güçlendirme perdelerinin uç donatılarının ve nantolanan kolonların ana donatılarının katlar arası 3ürekliliği mutlaka sağlanacaktır. Taşıyıcı sistemin mevcut elemanları ile eklenen yeni elemanlar arasında kuvvet aktarılması da temin edilecektir. Bunun için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

a.
Mevcut beton ile yeni beton ara yüzeyinde
bütünleşmeyi sağlayan özel kimyasal
malzeme kullanılması,
b.
Mevcut ve eklenen elemana ait donatıların
birbirlerine kaynak, kanca ve başka yöntemlerle bağlanması,
c.
Betondan betona kesme kuweti aktarımında
mevcut betonda dişler açılması veya yüzey pürüzlülüğünün sağlanması, filiz donatıları yerleştirilmesi.
 
Perde filiz donatılarının çerçeve elemanlarına gömülme boyu en az 1 5Ø, filiz için açılan delik çapı filiz çapı ndan 4mm den büyük olacaktır. Filizler perde çine en az 35Ø kadar uzatılmalıdır. Filiz çubuklarının aralığı 25-40 cm arasında seçilmelidir. Kolonlara gömülen dikiş donatısının yatayla eğimi epoksinin iışarı akmasını önleyecek değerde (örneğin yatayla ~10° açılı) olmalıdır. Dübel çakma işleminden önce silindirik tel t ırça ile delik iyice temizlenmeli, tozlar ve kırıntılar vakum ile dışarıya alınmalıdır.
Kolonun iyice pürüzlendirilmesi ve mantonun dört tarafından yapılması durumunda kayma gerilmesi aktarıcı filiz çubukları konulmayabilir. Perde veya manto betonu dökülürken üstte kiriş altında 5~10 cm lik boşluk bırakılarak bu kısım rötresiz harç ile doldurulacaktır.
Mevcut temellerin yetersiz olduğu durumlarda, temeller eklerle büyütülecek, temellerin mevcut ve yeni bölümleri arasında bağlantıyı sağlayacak biçimde yeterli çap ve aralıkta filiz donatıları kullanılacaktır. Ek olarak konulan betonarme perde etkilerinin uygun temellerle güvenli bir şekilde zemine iletildiği gösterilecektir. Mevcut temel ile yeni temelin bağlantısı filiz donatılarla yapılacaktır. Filiz donatıları için temelde açılacak deliğin derinliği en az 20Ø olacak ve bu filizler perde içine en az 60Ø uzatılacaktır.
 
1.3.Yığma binaya benzer güçlendirme
 
Zemin üstü dört veya daha az katlı ve önem katsayısı I = 1 olan binalarda, betonarme perdeler

15