17

 
PROJE VE KONTROLLÜK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ
ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

28/07/1 988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kuruıu Kararı iıe yürürıüğe giren “Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak Işlerinde lhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uyguıayacakları Esaslar in 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekar bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı ışıeri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanı’nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözıeşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim

fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi ) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;
15/01/2002 tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere;
   

 

17