26

SEMİNER
 
Prof. Dr. Kemal Özden’i Anma Semineri
YAPILARIN ONARIM VE GÜÇLENDİRILMESI ALANINDA GELİŞMELER
 
İTÜ İnşaat Fakültesi, 31 Mayıs 2002’de “Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi Alanında Gelişmeler” konulu Prof. Dr. Kemal Özden’i anma semineri düzenledi.
Prof. Dr. Derin Orhon (İTÜ İnş. Fak. Dek.) ve Prof. Dr. Naciye Talınlı’nın (ITÜ Rektör Yard.) açılış konuşmalarıyla başlayan seminerde, ODTܒde 34 yıldır yapılmakta )lan deneysel ve analitik araştırmalar sonunda geliştirilen onarım/güçlendirme elsefesi ve yöntemlerinin oluşumu hakkında bilgiler verilirken, binalarda güçlendirmeyi gerektiren nedenler ve güçlendirmenin nasıl yapılması gerektiği konularında da sunumlar yapıldı.
Ayrıca Seminerde, “Yapıların Depreme Karşı Güçlendirilmesinde Yeni Yöntemler”, “Güçlendirmede Mühendislik Etiği”, “Betonarme Yapılarda Güçlendirme Uygulamaları”, Çatlamış Betonarme Kesit Eğilme Rijitlikleri İçin Yaklaşık Formüller”, “Taşıyıcı Duvar Düzenlerinin Deprem Davranışına Etkisi Ve Güçlendirme Yöntemleri”, “Betonarme Yapılarda Deprem Sonrası Onarım Ve Güçlendirme Yöntemleri”, “Kompozitler İle Güçlendirilen Elemanların Eksenel Yükler Ve Eğilme Etkileri Altında Davranışı”, “Güçlendirme Öncesi Ve Sonrası Hasar İndislerinin Betonarme- Perdeli-Çerçeveli Yapılarda Tayini”, “Betonarme Yapılarda Onarım Ve Güçlendirme Malzemeleri” ve “İleri Teknoloji İle Güçlendirme Uygulamaları” konularında da bildiriler sunuldu.
 
KONUT KURULTAYI YAPILDI
 
“Il. Konut Kurultayı” 22-24- Mayıs tarihleri arasında Başbakanlık Konut Müsteşarlığı nın desteği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Şehir Plancıları Odası, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Şehir Planlama Bölümü işbirliğiyle yapıldı.
 
Konut, arsa üretimi, kaçak yapı ve kaçak yapı alanlarında dönüşüm, tarihi kent merkezlerinde sağlıklaştırma ve dönüşüm, deprem olgusu bağlamında konut, ülkemizdeki konut sorunları, konutta yasal, yönetsel sorunlar, yeni yatırım ve işletme imkanları gibi konuların ele alındığı kurultayın 24 Mayıs Cuma Günkü sekizinci oturumunda Şube Başkanımız Cemal Gökçe “Deprem Olgusu ve Konuta Yeniden Bakmak” konulu oturuma başkanlIk yaptı.
 
Açıklanan Konut Kurultayı’nın sonuç bildirgesinde ise devletin konut sorunu çözmede yetersiz kaldığı
belirtilerek konut sektöründeki sıkıntıların aşılabilmesi için alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:
Konutun temel fonksiyonu ‘yatırımdan’ önce ‘barınma’ olmalıdır. Konut herkes için bir haktır. Konut üretiminde devletin rolü çok önemlidir. Devlet kurumsal yapı, örgütsel yapı ve politikalar açısından konut sorununu çözmede yetersiz kalmıştır. Sistem Şehircilik Bakanlığı şemsiyesi altında kurgulanmalıdır.

Planlama, konut sektöründeki sorunları da gözeten esnek bir tavırla ve bütüncül olarak yeniden yapılanmalı. Kent yönetimlerinin sınırları, birimleri, sorumlulukları yeniden tanımlanmalıdır. Küçük arsa ve ucuz konut alanı üretilmelidir. Gayrimenkul envanteri oluşturulmalıdır, mevcut yapı niteliksel ve niceliksel boyutları ile tanımlanmalıdır.
Bankacılık sistemi, konut geliştirmeyi farklı finansman modelleri ile desteklemek durumundadır. Dar ve orta gelirli kesim için ücretsiz ve düşük ücretli ruhsat ve proje destek programı gerçekleştirilmelidir. Emlak vergileri düzenlenmelidir.
 

26