7

Çizelge 2.4 Temel bina performans seviyeleri
Bina performans seviyesi
Yapısaı elemanlarda
performans sevıyesı
 
Yapısal olmayan elemanlarda
performans seviyesi
Kuııan ıma devam bina performans seviyesi (1 -A)
Hemen kuılanım
(SPİ)

 +

Kulıanıma devam
(NP-A)
Operationaı
lemen kuııanım bina performans seviyesi (1-B)
Hemen kullanım
(SPİ)


Hemen kullanım
(NP-B)
Immediate occupancy
Can güvenliği bina performans seviyesi (3-C)
Can güvenliği
(SP3)

 +

Can güvenliği
(NP-C)
Life safety
Yapısal stabilite (göçmenin önlenmesi) bina performans
seviyesi (5-E)
Stabilitenin korunması
(göçmenin önlenmesi)
(SP5)
+
Performansın dikkate
alınmadığı
seviye
NP E
-
Coılapse prevention
belli sureıer ıçınae aşııma olasılıkları, spektrum vb.), tasarım sonrasında, öngörülen performans seviyelerinin sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için çeşitli performans kriterlerini belirlemektedirler. Çoğu zaman doğrusal olmayan hesabı önerdikleri için de, mevcut yaklaşımın cevaplamakta yetersiz kaldığı hasar miktarı ve dağılımı ile ilgili sorulara gerçeğe daha yakın biçimde cevap verebilmektedi rler.
 
Hemen belirtmek gerekir ki, bu dokümanlarla ortaya konulan kurallar kesin doğrular olmayıp halen tartışma ve araştırma konusudurlar.
 
İki bölümden oluşan bu yazının amacı yukarıda sözü edilen tasarım yöntemini, bununla ilgili dokümanlardan faydalanarak tanıtmaktır.
 
İlk bölümde performansa dayalı tasarımın bazı temel kavramları açıklanacak, ikinci bölümde
ıse anaiız yontemierıne ve periormansın Kontrolu için verilmiş olan kabul kriterlerine değinilecektir.
 
2.
TEMEL KAVRAMLAR
2.1
Performans Seviyesi (Performance
level)
 
Performans seviyesi, belirli bir deprem ve bina için verilen hasar miktarlarının limit durumlarıdır. Bu limit durumlar, binadaki taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan elemanlardaki hasar miktarları, bu hasarların hayati tehlike gösterip göstermemesi, deprem sonrası yapının kullanılıp kullanılamaması, ekonomik kayıplar gibi etkenlere bağlı olarak belirlenir. Çizelge 2.1 ‘de ATC40 da taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan elemanlar için tanımlanmış olan performans seviyeleri ve kodları verilmiştir. Fema273 ve Fema356 dokümanları için de aynı performans seviyeleri geçerlidir.

7